Billede med oversigt over verdensmål.
Oversigt over verdensmål.

Bæredygtig udvikling

29.03.19
FN verdensmål - ny udvikling i Danmark. Officiel dansk oversættelse, politisk udvalg og panel, samt første detaljerede dansk baseline for et af verdensmålene.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er et fantastisk redskab til national og lokal udvikling. Der er et stykke fra de officielle verdensmål til national / lokal praktisk arbejde, men flere og flere tiltag viser vejen, og nogle af tiltagene er brugbare for os alle - til lokal / privat omstilling og udvikling. 

Der er nu kommet en dansk officiel oversættelse af verdensmålene, delmål og indikatorer:
Læs dem i pdf-format her - eller i html-version her

Danmarks Statistiks har lavet en verdensmålsplatform i deres gratis statistikbank:
Her kan se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.
Du finder Danmarks Statistiks verdensmålsplatform her.
 
Regeringens har fremlagt den første danske fremdriftsrapport (2018)  
Fremdriftsrapporten 2018 er den første opfølgning på målsætningerne i regeringens handlingsplan for implementeringen af de 17 verdensmål.
 
Der er dannet et 2030-netværk af danske folketingspolitikere
2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, og ønsker at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Det er en ny platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​ 

Der er dannet et 2030-panel til at understøtte 2030-netværket
2030-panelet er etableret af Folketingets 2030-netværk. Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. 2030-panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra netværket.

Der er nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene  
Den parlamentarisek arbejdsgruppe om verdensmålene er nedsat af Finansudvalget i 2018. Den parlamentariske arbejdsgruppe skal sikre politisk fremdrift i arbejdet med at opfylde de 17 verdensmål i Danmark. Arbejdsgruppen inddrager også civilsamfundet, og der modtages gerne input til aktiviteter.

Danmarks første baseline for verdensmålene (Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund)   
Baseline indeholder detaljerede konkrete målepunkter, som direkte kan bruges i dansk national sammenhæng. Det er baselines, der virkelig gør verdensmålsarbejdet konkret og målbart. Projektet er udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik på initiativ af 2030-panelet til at understøtte 2030-netværket. Projektet er støttet af Rambøll Fonden og Realdania.
 
Kommuner Landsforening har vedtaget handlingsplan for verdensmålene
KL's handlingsplan for FN's verdensmål sætter rammen for KL’s arbejde. Den lister en række eksempler på initiativer, KL vil sætte i gang for at understøtte og synliggøre kommunernes arbejde. Initiativerne udvikles herefter løbende. KL’s indsats vil i første omgang løbe fra 2018 og frem til 2021, hvor regeringen gør status for indsatsen. 

Folkemødet 2019 på Bornholm tager udgangspunkt i verdensmålene
Foreningen Folkemødet vil have samtlige organisationer på næste års møde til at tage afsæt i FNs verdensmål.

Vejle Bibliotekerne har workshops om FNs verdensmål og bæredygtig udvikling
Den første workshop (borgerkursus) fik god tilslutning (tak til Grønt Forum for formidling). Ambitionen er et halvårligt arrangement, hvor vi inspireres, videndeler - og lægger sporet for fremtidige arrangementer. 
Arrangementet forsøges afholdt halvårligt og formidles via bibliotekets arrangementsfolder. Er du interesseret, og vil du gerne have direkte besked når dato kendes, så send en mail til Kalle Nielsen kalln@vejle.dk 

Materialer