Ugens tema: Vejle under vand

Voldsom regn og oversvømmelse har næppe været mere aktuelt end i disse dage. Læs mere om, hvad Vejle Kommune gør for at sikre dig og dine omgivelser.

EU’s oversvømmelsesdirektiv har udpeget Vejle Midtby som et af de ti områder i Danmark, der er mest udsat for oversvømmelse. En 100-årshændelse i år 2050 vil således betyde en vandstand i Vejle Fjord på 2 meter over daglig vande.

Det fremgår af Vejle Kommunes risikostyringsplan fra 2015, at skaderne i et fremtidigt klima med højere vandstand, kraftigere skybrud og større vandføring i åerne, vil medføre skader i milliardklassen. 950 ejendomme er truede og der er udsigt til en regning på 8,7 milliarder kroner.
Vejle har allerede i en årrække været ramt af oversvømmelser næsten hvert år – blandt andet efter skybrud, ekstremnedbør og stormflod. Såvel boliger, som virksomheder, veje og togdrift har været ramt, og skaderne er løbet op i millioner af kroner.

Klimasikring har derfor længe været et tema, og der er allerede arbejdet med en række strategier og udført betydelige anlægsarbejder, der skal sikre byen mod oversvømmelse. Men kampen er langt fra slut. I 2020 er en ny plan med titlen Stormflodsstrategi på vej til debat. Ideen er, at sikringen mod stormflod skal vokse efterhånden som vandstanden stiger i verdenshavene og dermed også i Vejle Fjord.

 Vejle Midtby. – Vejle Kommune, 2015. – side 10)
Risikoområde Vejle (fra Risikostyringsplan for oversvømmelse: Vejle Midtby. – Vejle Kommune, 2015. – side 10)

Klimasikring af vandløb
I den første fase af klimasikringen af Vejle Midtby lykkedes det på få år at etablere pumper, sluser og fordelerbygværk ved Omløbsåens udløb i Sønderåen. Anlægget blev indviet i efteråret 2016 og var allerede det første år i  drift syv gange. Bl.a. under stormen Ingolf i oktober 2017, hvor vandstanden var 1,51 meter over daglig vande – blot 1 centimeter lavere end stormfloden efter stormen Bodil i 2013. Slusen er bygget til at modstå en vandstand på 2,5 meter over daglig vande.
Brinkerne langs nordsiden af Sønderåen ved sluse- og pumpeanlægget er samtidig blevet forhøjet til 2,5 meter og Vejle Byråd har besluttet, at fremtidigt byggeri i Vejle Midtby skal sikres til kote 2,5 meter.

Den anden fase betød anlæg af endnu en sluse med pumper og fordelernetværk, anlagt i det område, hvor Grejs Å deler sig i Mølleåen og Omløbsåen, hvilket reducerede risikoen for oversvømmelser i de lavtliggende dele af Vejle Vestby.

De næste faser omfatter bl.a. flere forhøjede åbrinker og diger på delstrækninger langs Vejle Å og forbedret afstrømning fra kloaksystemet. For at minimere risikoen for oversvømmelse i Vejle Midtby yderligere, når der kommer ekstreme vandmængder fra Grejs Å, er det desuden nødvendigt at finde områder til midlertidig tilbageholdelse af vand i oplandet til Grejs Å-systemet. Dette arbejde er igangsat, og der skal findes områder, der kan tilbageholde minimum 170.000 kubikmeter vand. Et projekt med et nyt underjordisk basin til sikring af Niels Bentzens Alle og dele af Vardevej er afsluttet. Læs mere her.

Klimasikring af Fjordbyen og Ny Rosborg
Fjordbyen (Østbyen i Vejle) er særligt truet af oversvømmelse, da det ligger helt ned til fjordens munding, og samtidig grænser op til midtbyen. Et andet område, Ny Rosborg, ligger tæt på Vejle Ådal, som er et område, der kan være udfordret af stigende grundvand.
I forbindelse med udarbejdelsen af Vejles resiliensstrategi i 2016 blev det eksisterende byrum i Fjordbyen gentænkt for at beskytte bydelen mod klimaforandringerne, idet der både skulle udvikles og bygges videre på det allerede eksisterende byrum.
I Ny Rosborg er der derimod mulighed for at udvikle et byrum, hvor resiliens er i fokus fra starten. Læs mere om Ny Rosborg i visionsplanen.

I Fjordbyen er der siden arbejdet med arealer til opbevaring og forsinkelse af regnvand under vandstandsstigninger. Læs mere om hele byfornyelsesprogrammet for Fjordbyen her.
Vandet skal kunne ledes gennem Den Grønne Kile i kvarteret  og pumpes ud i fjorden, Rødkildevej omdannes til skybrudsvej, og der skal stormflodssikres ved havnebassinet. Læs mere om delprojektet her
Boldbanen på Horsensvej er udset til at være et midlertidigt opbevaringssted af regnvand, når der er behov for det, kombineret med et rekreativt lege- og fritidsområde. Boldbanen skal deles op i bassiner, som forsænkes ned i terræn og tilsås med græs og beplantning. Læs mere om delprojektet her.

Stormflodsstrategi 2020
I 2020 er en ny plan med titlen Stormflodsstrategi på vej til debat. Filosofien bag den nye strategi er, at sikringen mod stormflod skal vokse efterhånden som vandstanden stiger i verdenshavene og dermed også i Vejle Fjord. 
Derfor er planen delt ind i tre faser. Fase 1, der skal gennemføres indenfor de kommende fem år. Fase 2, der skal være på plads inden 2050 og Fase 3, hvor tidshorisonten lyder 2070. Strategien er foreløbig godkendt til Natur- og Miljøudvalg i Vejle Kommune og sendt i offentlig høring fra den 21. februar til 1. september. To borgermøder den 16. april og den 4. juni, såkaldt 'stormflods-saloner', er de første arrangement, og derefter følger en 'walk and talk' med borgerne den 23. august. Høringsfasen afsluttes 1. september, men der følger endnu et borgermøde i form af en udstilling den 5. oktober.
Den 16. marts 2020 udsendes der et konkurrenceprogram til en åben idékonkurrence, med titlen Kanten, hvor der også arbejdes med tre spor: Vandet, Naturen og Kunsten. Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere inviteres her til at forme fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle. Der er afleveringsfrist for idékonkurrencen den 1. september 2020. 
Læs mere om processen i Stormflodsbeskyttelse på Vejle Kommunes byudviklingsside www.bylab.vejle.dk.

Links
Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune – tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2013-2025. – Vejle Kommune, 2014
Risikostyringsplan for oversvømmelse: Vejle Midtby. – Vejle Kommune, 2015
--- herunder de oprindelige idéforslag: Fra plan til handling i Vejle kommune – hvad går det ud på?. - Vand i Byer, 21. januar 2015
Vejles resiliensstrategi. – Vejle Kommune, 2016
---- herunder folderen Vejle - Byen af resiliente løsninger
-----hjemmesiden Resilient Vejle
Ny Rosborg - Byudvikling med merværdi. – Vejle Kommune, 2016
Klimatilpasning Vejle midtby – Udfordringer og status. - PowerPoint præsentation ved Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune. - Realdania, 2017
Stormflodsbeskyttelse. - Vejle Kommune, 2020
Hvordan beskytter vi Vejle mod stormflod? - Oplæg til fire dialogmøder i 2020. - Vejle Kommune, 2020

Hvad kan du selv gøre, hvis vandet kommer?
Se Vejle Kommunes hjemmeside om Akut hjælp og kriseinfo ved skybrud og oversvømmelse

Miljøstyrelsens klimaside kan du se, i hvor høj grad havstigninger vil få indflydelse på din bolig.
Skriv din adresse i feltet øverst til højre og klik derefter på Havstigninger i menuen til venstre. Du kan nu skyde indstillingerne med bjælken på kortet, max til 6 meters havstigning.

Materialer