Reglement

Reglement og guidelines for brug af Vejle Bibliotekerne

Alle kan gratis benytte bibliotekernes almindelige tilbud.
Bibliotekerne kan dog opkræve betaling for print, fotokopier og for særlige ydelser bestilt af brugeren.
Hvis du ikke bor i Vejle Kommune, kan biblioteket i visse tilfælde opkræve depositum i forbindelse med lån.

Sådan bliver du låner
For at blive registreret som låner, skal du medbringe dit sundhedskort. Ved registreringen vælger du også en personlig pinkode, som du skal bruge ved selvbetjening.

Du bruger dit sundhedskort som lånerkort.

Du kan også selv registrere dig som låner med dit NemID via vores hjemmeside.

Børn og unge under 18 år skal have skriftlige tilladelse fra en forælder eller værge for at blive registreret som låner. Du kan få en tilladelsesblanket på dit lokale bibliotek eller printe den her fra siden (blanketten er i pdf-format).

Børn og andre, der ikke ønsker at bruge sundhedskortet som lånerkort, kan få lavet et alternativt lånerkort. Sundhedskortet skal dog altid vises som legitimation, når du første gang skal registreres som låner.

Hvis en institution eller lignende ønsker et lånerkort, skal institutionens leder registreres som den, der er ansvarlig for lånene. Du kan få en fuldmagtsblanket på biblioteket eller printe den her fra hjemmesiden (blanketten er i pdf-format).

Sådan låner du
For at kunne låne skal du medbringe dit sundhedskort/lånerkort. Da lån foregår ved selvbetjening, skal du også bruge din personlige pinkode.

Sundhedskortet eller lånerkortet er personligt. Du kan kun låne på dit eget sundhedskort/lånerkort.

Som låner er du ansvarlig for alle materialer, som lånes på dit kort.

Giv straks biblioteket besked, hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort. Kortet vil så blive spærret. Indtil biblioteket får besked, kan du holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug.

Registrering af lån
Du skal registrere alle lån, inden du forlader biblioteket.

Når registreringen er afsluttet, får du en kvittering. Af kvitteringen fremgår det, hvilke materialer du har lånt, og hvornår de skal afleveres.

Lånetid, fornyelser og aflevering
Lånetiden er normalt 31 dage. Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere. Du kan kun forlænge lånetiden to gange og først 10 dage før afleveringsdatoen.

Meget efterspurgte materialer kan have en kortere lånetid og kan normalt ikke forlænges. Lånetiden fremgår som regel af materialet og altid af din udlånskvittering.

Der kan gælde andre udlånsregler for materialer lånt fra andre biblioteker.

Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det på bibliotekets hjemmeside, på dit lokale bibliotek eller ved at ringe til biblioteket.

Når du afleverer, får du en kvittering for det, du har afleveret. Kvitteringen fortæller, hvilke materialer du har afleveret og hvor mange materialer, du stadig har hjemme.

Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret. Da du som låner hæfter for lånene, bør du opbevare kvitteringen i 8 uger efter den oprindelige afleveringsdato. Ved reklamation i forbindelse med gebyrer skal du medbringe din  afleveringskvittering. Vi anbefaler, at du vælger at få sendt dine kvitteringer til din e-mail.

Så meget må du låne
Du kan låne det antal bøger, du ønsker.

For visse materialetyper, som f.eks. spil eller film, kan der være begrænsninger på, hvor meget du samlet kan låne og reservere.

Børn kan kun låne de film, der af Medierådet for Børn og Unge er tilladt for deres aldersgruppe. Aldersmærkningen står på filmene.

Reserveringer
Du kan selv reservere udlånte materialer via bibliotekets hjemmeside, eller du kan få hjælp til det ved personlig henvendelse.

Biblioteket sender dig en besked, når materialet er kommet hjem.

Du kan selv vælge, om du vil have beskeden via e-mail eller SMS - eller begge dele.

Overskridelse af lånetiden
Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst.

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer.

Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleverings-datoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

Se de aktuelle gebyrer  her eller få et takstblad på biblioteket.

Erstatning
Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til klargøring.

Hvis biblioteket har mulighed for at genanskaffe et beskadiget materiale, kan du beholde det beskadigede, når erstatningsbeløbet er betalt.

Skulle et bortkommet materiale dukke op igen inden for en periode på et år, kan du få erstatningsbeløbet refunderet. Du kan se en oversigt over særlige erstatningspriser i vores takstblad.

Inkasso
Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb, efter du har modtaget en regning, overgives sagen til offentlig inkasso. Omkostningerne hertil påhviler dig. Vær opmærksom på, at regninger sendes som digital post.

Udelukkelse
Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes, indtil du har afleveret eller erstattet materialerne.

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, udelukkes du fra at låne, indtil hele beløbet er betalt. Udelukkelsen varsles via digital post 8 dage før, den træder i kraft.

Hvis du bringer dit mellemværende ud af verden enten ved aflevering eller erstatning, og betaler det fulde gebyr, får du straks mulighed for at låne igen. Du kan betale elektronisk via bibliotekets hjemmeside eller kontant på biblioteket. På hvert biblioteket er der også en udlånsatuomat, hvor du har mulighed for at betale med MobilePay.

Hvis du ikke respekterer god ro og orden eller afviser at følge personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

Det er ikke tilladt at nyde alkohol på bibliotekerne. Du er velkommen til at nyde drikkevarer uden alkohol, spise din madpakke mv. Alkohol er kun tilladt i forbindelse med ”lukkede” arrangementer.

Ansvar
Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit IT- eller afspilningsudstyr.

Persondata
Bibliotekets lånerregister opfylder reglerne i ”Lov om behandling af personoplysninger”. Du er berettiget til at få en udskrift af de oplysninger, der er registreret på dit CPR-nr. Oplysninger om dine lån slettes 30 dage efter aflevering af materialerne.

Af hensyn til beskyttelse af den enkelte låner må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om andres lån, mellemværende m.v.

På Vejle Bibliotekerne er der videoovervågning, dels af hensyn til brugernes tryghed og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. Områder, der er overvåget, er markeret med skilte. Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tvovervågning og Lov om behandling af personoplysninger.

Klagemuligheder
Har du klager over bibliotekets service, eller den måde lånereglerne administreres på, skal de i første omgang rettes til bibliotekets ledelse.

Biblioteksledelsens afgørelse kan ankes til Vejle Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Reglementet er vedtaget i Kultur- og Borgerserviceudvalget den 01.04.2013 og ajourført den 01.06.18

Download reglementet som pdf.