Reglement

Reglement og guidelines for brug af Vejle Bibliotekerne
 • Alle kan gratis benytte bibliotekernes almindelige tilbud.
 • Bibliotekerne kan dog opkræve betaling for prints, fotokopier og for særlige ydelser bestilt af brugeren.
 • Hvis brugeren ikke bor i Vejle Kommune, kan bibliotekerne i visse tilfælde opkræve depositum i forbindelse med lån.

Sådan bliver du låner

 • For at blive registreret som låner, skal du medbringe dit sundhedskort. Ved registreringen får du også en personlig pinkode, som du skal bruge ved selvbetjening.
 • Sundhedskortet bruges som lånerkort.
 • Børn og unge under 18 år skal have én af forældrenes skriftlige tilladelse for at kunne låne. Blanket til forældretilladelse udleveres på bibliotekerne eller kan hentes og printes her fra siden (blanketten er i pdf-format).
 • Børn og andre, der ikke ønsker at bruge sundhedskortet som lånerkort, kan få et alternativt lånerkort. Sundhedskortet skal dog altid vises som legitimation, når du første gang skal registreres som låner.
 • Hvis en institution eller lignende ønsker et lånerkort, skal institutionens leder registreres som den, der er ansvarlig for lånene. Du kan få en fuldmagtsblanket på biblioteket eller printe den her fra hjemmesiden (blanketten er i pdf-format).

Sådan låner du

 • For at kunne låne skal du medbringe dit sundhedskort/lånerkort. Da lån foregår ved selvbetjening, skal du også bruge din personlige pinkode.
 • Sundhedskortet eller lånerkortet er personligt. Du kan kun låne på dit eget sundhedskort/lånerkort.
 • Som låner er du ansvarlig for de materialer, der lånes på dit sundhedskort/lånerkort
 • Biblioteket skal straks have besked, hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort. Kortet vil så blive spærret. Indtil biblioteket får besked, kan du gøres ansvarlig for et eventuelt misbrug.

Registrering af lån

 • Du skal registrere alle lån, inden du forlader biblioteket. Når registrering-en er afsluttet, udskrives en kvittering. Kvitteringen fortæller dig, hvilke materialer du har lånt, og hvornår de skal afleveres.

Lånetid, fornyelser og aflevering

 • Lånetiden er normalt 31 dage. Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere. Den samlede lånetid kan ikke overstige 3 måneder.
 • Visse meget efterspurgte materialer har en kortere lånetid og kan normalt ikke forlænges. Lånetiden fremgår som regel af materialet og altid af udlånskvitteringen.
 • For materialer lånt fra andre biblioteker kan der gælde andre udlånsregler.
 • Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det på bibliotekets hjemmeside, på dit lokale bibliotek eller pr. telefon.
 • Ved aflevering får du en kvittering for det, du har afleveret. Kvitteringen fortæller, hvilke materialer du har afleveret og hvor mange materialer, du stadig har hjemme.
 • Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret, og du bør opbevare den i 8 uger efter den oprindelige afleveringsdato. Ved reklamation i forbindelse med gebyrer skal du medbringe afleveringskvitteringen.

Så meget må du låne

 • Du kan låne det antal bøger, du ønsker.
 • For visse materialetyper, som f.eks. spil eller film, kan der fastsættes begrænsninger i den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer.
 • Børn kan kun låne de film, der af Medierådet for Børn og Unge er tilladt for deres aldersgruppe. Aldersmærkningen står på filmene.

Reserveringer

 • Du kan selv reservere udlånte materialer via bibliotekets hjemmeside, eller du kan få hjælp til det ved personlig henvendelse.
 • Biblioteket sender en besked, når materialet er kommet hjem.
 • Du kan selv vælge, om du vil have beskeden via e-mail eller SMS.

Overskridelse af lånetiden

 • Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst
 • Biblioteket sender ikke hjemkaldelser ud, men du har mulighed for at tilmelde dig vores påmindelsesservice.
 • Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer.
 • Se de aktuelle gebyrer  her eller få et takstblad på biblioteket.

Erstatning

 • Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding eller klargøring.
 • Hvis biblioteket har mulighed for at genanskaffe et beskadiget materiale, kan du beholde det, når erstatningsbeløbet er betalt.
 • Dukker et bortkommet materiale op igen inden for en periode på to år, kan du få erstatningsbeløbet refunderet mod forevisning af din kvittering for betalt erstatning. En oversigt over særlige erstatningspriser fremgår af vores taksttabel.

Inkasso

 • Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb efter udsendelse af regning, overgives sagen til offentlig inkasso. Omkostningerne hertil påhviler dig.

Udelukkelse

 • Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne.
 • Udelukkelsen kan opretholdes, indtil du har afleveret eller erstattet materialerne. Hvis du skylder bibliotekerne 200 kr. eller derover i gebyrer, udelukkes du fra at låne, indtil hele beløbet er betalt. Udelukkelsen varsles skriftligt 7 dage før den træder i kraft.
 • Hvis du bringer dit mellemværende ud af verden enten ved aflevering eller erstatning, og betaler det fulde gebyr, får du straks mulighed for at låne igen. Du kan betale elektronisk via bibliotekets hjemmeside, ved kontooverførsel eller på biblioteket.
 • Hvis du ikke respekterer god ro og orden eller afviser at følge personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

Ansvar

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger det benyttede edb- eller afspilningsudstyr.

Persondata

 • Bibliotekets lånerregister opfylder reglerne i ”Lov om behandling af personoplysninger. Du er berettiget til at få en udskrift af de oplysninger, der er registreret på dit CPR-nr. Oplysninger om dine lån slettes ved aflevering af materialerne. Biblioteket har dog i op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har afleveret et givet materiale.
 • Af hensyn til beskyttelse af den enkelte låner må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om andres lån, mellemværende m.v.
 • På Vejle Bibliotekerne kan der forekomme videoovervågning, dels af hensyn til brugernes tryghed og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. Områder, der er overvåget, er markeret med skilte. Centerbibliotekerne er altid videoovervågede i de ubemandede åbningstider. Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning og Lov om behandling af personoplysninger.

Klagemuligheder

 • Eventuelle klager over bibliotekets service, eller den måde lånereglerne administreres på, rettes i første omgang til bibliotekets ledelse.
 • Biblioteksledelsens afgørelse kan ankes til Vejle Kommunes Kulturudvalg

Reglementet er vedtaget i Kultur- og Borgerserviceudvalget den 01.04.2013.

 

Se også: Låneregler for personer med midlertidigt ophold i Danmark