Hjælp til projektopgave

Hjælp til opgaver med fokus på kilder, søgning, referencer og litteraturlister. Bibliotekstilbud på Vejle Bibliotek eller på skole. Websiden kan også bruges direkte i enten undervisning eller opgaveskrivning.

Klassetrin: 8. - 9. klasse (én eller flere klasser)
Indhold: Eleverne introduceres til informationssøgning i forhold til opgaver og projekter. Vi kommer blandt andet omkring informationssøgning, bibliotekets hjemmeside og databaser. Brug af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af litteraturliste kan være en del af kurset. Brætspillet PROJEKT kan inddrages i forløbet (max 30 elever). Kurset kan med fordel afvikles både i 8. og 9. klasse, med projektspil i 8. klasse, og mere fokus på informationssøgning i 9. klasse.
Tidspunkt: Hele året.
Varighed: 2 x 45 minutter.
Sted: Vejle Bibliotek eller på skolen.
Praktisk info: Afholdes typisk i forbindelse med projekt- eller opgaveskrivning, men kan afholdes på alle tidspunkter.
Booking: Senest 3 uger før til Kalle Nielsen: kalln@vejlebib.dk

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du har forslag eller gode ideer til siden.

Opgaveramme

Læringsmål og tegn på læring

 • Du kan afgrænse og formidle din opgaveramme.
  • Du har et dokument, der beskriver og afgrænser din opgaves emne/problemformulering.
  • Du har et dokument, der beskriver opgavens foreslåede litteratur og alle formalia (vejledning, afleveringsfrist, omfang, layout-krav, krav til litteraturliste, etc.)

Indledning

Det er vigtigt at skelne mellem opgaveramme og informationsbehov.
Opgaverammen er beskrivelsen af opgavens emner, omfang, problemformuleringer og afgrænsninger (fx periode, kilder, metode, litteratur, etc.).

Hvis du selv skal skrive problemformulering eller finde emne, så kalder man ofte dette tidsrum for en idéfase

Idéfase
I idéfasen fastlægger du hvilket emne og hvilke spørgsmål / problemstillinger du vil skrive om. Ofte gøres dette i samråd med lærer / vejleder.

Tip
Tal med andre, brainstorm, tag noter og brug gerne mindmap. Mangler du inspiration, så læs nyheder, aviser, eller skim nogle bøger / artikler om det overordnede emne. Lav nogle hurtige stikprøvesøgninger for at sikre dig, at du kan finde tilstrækkelig litteratur til opgaven. Du kan fx lave inspirations- og stikprøvesøgninger i:

 1. Opgave-beskrivelsen
  - start altid her, så du ikke overser allerede fastlagte ting.
 2. Eventuelle kilder stillet til rådighed for opgaven
  - giver god fornemmelse for opgavens rammer.
 3. Online-leksika og emne-databaser
  - grundlæggende viden, fagudtryk til inspirationssøgning, litteraturlister.
 4. Faktalink
  - er der et faktalink på emnet.
 5. Websøgning
  - inspiration, aktuelle problemstillinger og hurtig afklaring af opståede spørgsmål.
 6. Avis-databaser
  - aktuelle problemstillinger / vinkler.

Husk
Din emnebeskrivelse / problemformulering skal være realistisk og præcis (ikke for bred og ikke for smal). Opgaverammens omfatter også spørgsmål om opgavens formalia (omfang, struktur, format, layout, etc.).
Disse ting skal du afklare med din lærer / vejleder.

Bibliotekets og bibliotekarens rolle er at hjælpe med at stille materialer og studieplads til rådighed, samt hjælpe med informationssøgning og håndtering af referencer / litteraturlister.

Opgave

Arbejd sammen to og to (eller tre ved ulige antal).

 1. Vis og forklar den anden dit emne / problemformulering. Beskriv med egne ord, hvad du har af tvivl eller ubesvarede spørgsmål til opgaverammen, og skriv ned til senere afklaring.
 2. Den anden giver feedback og stiller spørgsmål med fokus på om opgaverammen er realistisk, præcis og dækkende beskrevet.
 3. Der byttes - og punkt 1. og 2. gentages.

Præsentation

Præsentationen foregår i plenum.

 • Èn eller flere elever præsenterer deres opgaveramme og overvejelser / spørgsmål.
  Opgaveramme og overvejelser/spørgsmål formidles via klassens projektor, eller i anden form målrettet plenum-præsentation.
 • Resten af klassen supplerer og kvalificerer 
  Husk: Som elev at tage noter undervejs i relation til egen opgaveramme.
 • Lærer er ordstyrer med mindre andet aftales.

Evaluering

Evalueringen foregår i plenum.

 • Lærer er ordstyrer, med mindre andet aftales.
 • Spørgsmål 1: Gav det anledning til overvejelser eller spørgsmål at se, fremlægge og forklare opgaverammen til hinanden?
 • Spørgsmål 2: Var der noget ved andres måde at arbejde med opgaverammen, som du vil overveje selv at bruge?

Søgning efter problemformulering

Når problemformuleringen er på plads, så starter informationssøgningen igen. I de fleste skoleopgaver gælder det om at finde tilstrækkelig information af høj kvalitet så nemt som muligt. Hvis det giver mening, så byg videre på dine noter fra idé-fasen.

Søgestrategi

Søgestrategien er den overordnede plan for søgningen. Her beskriver du fx, hvor du søger (hvilke kilder), hvilke søgemetoder og søgeord du bruger, samt hvilke kilder og informationer du udelader. Beskriv gerne løbende din søgestrategi og søgehistorie i et kapitel i opgaven. 

Søgehistorie (søgeprotokol)

Søgehistorien, også kaldet søgeprotokollen, er din løbende beskrivelse af, hvor du har søgt, hvordan du har søgt, og eventuelt også hvilket søgeresultat du har fået de forskellige steder. Søgestrategi og søgehistorie er et godt holdepunkt, som sikrer, at du arbejder systematisk og effektivt. Din søgestrategi og søgehistorie kan også bruges direkte når du fx taler med din lærer, vejleder, eller bibliotekar om din litteratursøgning. 

Valg af kilder

Hvis du systematisk og tidligt i opgaven (søgestrategi) vælger og fravælger kilder, så bliver informationssøgningen mere enkel. Nedenstående kildeprioritering er god i mange opgaveprocesser.

 1. Online-leksika og skolens eller bibliotekets databaser (grundlæggende viden, fagudtryk til søgeord, samt referencer til litteratur til direkte brug og videresøgning fra).
 2. Eventuelle opgave-ressourcer stillet til rådighed af skolen / uddannelsen. Hvis der stilles information til rådighed målrettet opgaven, så skal denne information bruges i relevant omfang.
 3. Biblioteksbaser (bøger, artikler, billeder, video, musik)
  1. Skoleadgang til databaser - (husk Faktalink...). 
  2. Vejlebib.dk - lokal bibliotekskatalog.
  3. Bibliotekets studierelevante databaser.
   1. Links for samfundsfagopgaver.
   2. Links for historieopgaver.
   3. Links for naturfagsopgaver.
  4. Bibliotek.dk - national bibliotekskatalog.
 4. Websøgning (primært for løbende hurtig afklaring, samt for søgning efter gode websites).
 5. Avis- og fagmagasin-databaser (aktuelle vinkler).
 6. Personlig information (en del information kan kun skaffes via personlig kontakt).

Referencer og litteraturliste

Det er en fordel at lave litteraturliste fra start og løbende sætte kildehenvisninger i opgavekladde og noter.

Tip: Brug centrale dele af den fundne litteratur til en løbende struktureret kladdeskrivning - med reference til hvilken kilde du har brugt. På den måde kan du tidligt i opgaven løbende overskue, hvor du har tilstrækkelig med information, og hvilke dele du mangler at finde information til. 

Referencer i teksten
Spørg din lærer eller vejleder om hvordan referencer i teksten skal angives.

Referencer i litteraturlisten
Lav løbende litteraturliste, så du løbende kan lave korrekte referencer i opgaven.

Brug et reference-program
Lær så tidligt som muligt at bruge et program til at håndtere referencer. Flere programmer er gratis, og gør det nemt både at indsætte tekstreferencer og lave litteraturliste i fx Word. Spørg din lærer / vejleder om hvilket program de anbefaler.

Søgeord

Lav fra start en liste med relevante søgeord (søgestrategi). Juster listen med søgeord undervejs. I næsten alle større opgaver bør du oversætte centrale søgeord til engelsk og bruge de engelske søgeord i skolernes og bibliotekernes engelsksprogede databaser målrettet studiebrug.

Søgemetoder

Der er nogle få søgemetoder, som bruges igen og igen i forskellig udformning. Vær bevidst om hvilken søgemetode du bruger, og skriv det ind i din søgehistorie. 

 1. Hurtigsøgning. 
  Når du for at finde inspiration eller for hurtigt at afklare fx et begreb / spørgsmål søger i fx Google eller anden database med ét eller nogle få centrale ord i søgefeltet. 
 2. Bloksøgning.
  Systematisk søgning i store databaser laves ofte som bloksøgninger, hvor man kombinerer forskellige søgeord til længere og mere præcise søgestrenge. Det er ikke så svært som det lyder, og det er godt at lave nogle simple bloksøgninger af og til, så det bliver en vane at udnytte mulighederne i databasernes søgesprog.
 3. Kædesøgning.
  En meget anvendt metode, hvor man tager udgangspunkt i en relevant bog eller artikel, og så søger videre fra de søgeord og referencer, som man kan finde i bogen eller artiklen. Det er praktisk at skelne mellem de to former:
  1. Kædesøgning på basis af emneord.
  2. Kædesøgning på basis af referencer i tekst eller litteraturliste. 
 4. Citationssøgning. 
  På videregående uddannelser er det almindeligt at søge i specielle citationsdatabaser, hvor man kan søge både frem og tilbage i tid ved at følge citationer både fra et dokument og til et dokument. På den måde kan man både finde dokument- og forfatternetklynger.

Brætspillet "Projekt" - et muligt element i bibliotekstilbuddet

"Projekt"-brætspillet er en aktiv måde at diskutere og reflektere over projektopgaven (og andre opgaver) som forskellige faser med forskellige udfordringer og værktøjer. Projektspillet er så generelt, at det vil kunne være en udbytterig aktivitet for næsten alle elever i udskoling og ungdomsuddannelser.
Biblioteket kommer har 6 "Projekt"-brætspil, hvilket passer fint til en klasse. Aftal med kontaktpersonen om - og i hvilket omfang - at brætspillet skal indgå bibliotekstilbuddet.
Læs mere om brætspillet "Projekt" her.

Husk

Spørgsmål om opgavens formalia (omfang, struktur, format, layout etc.) skal du afklare med din lærer / vejleder.
Bibliotekets og bibliotekarens rolle er at hjælpe med at stille materialer og studieplads til rådighed, samt hjælpe med informationssøgning og håndtering af referencer / litteraturlister.

Om projektopgaven i 9. klasse

Materialer