Om biblioteket

Her kan du finde information om Vejle Bibliotekernes organisation og ledelse, vores opgave som centralbibliotek, vores bibliotekspolitik og om, hvilke projekter, vi er en del af.

Vejle Bibliotekernes ledelse og organisation

Icon Description

Politisk ledelse

Administrativ ledelse

Intern organisation

Bibliotekschef Mette Strømgaard Dalby

Afdelinger:

  • Udvikling - Leder Michael Skjærris
  • Publikum og Rum - Leder Morten Rønnelund
  • Samling og Information - Leder Judith Benz Therkelsen & Mette Strandkvist (driftsleder)

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne

Icon Description

Gennem mere end 100 år har Vejle Kommune haft et ambitiøst bibliotekstilbud. Det vil vi også have fremadrettet. For er der noget, biblioteker kan, så er det at sikre deltagelse, medborgerskab og engagement.

Her kan du få et overblik over overskrifterne i vores bibliotekspolitik. Hvis du vil have uddybet punkterne med baggrund og eksempler, kan du læse hele bibliotekspolitiken i den vedhæftede folder (pdf), som du finder nederst på denne side.

 

Vejle Bibliotekerne - vækst i menneskers liv

I dag er biblioteker meget mere end bøger. Biblioteker er rum til en samling, men i den grad også rum til forsamling. Hver eneste dag åbner vi dørene på vid gab for alle dem, der måtte have lyst til at bruge os, og uanset deres ærinde, deres uddannelse, eller hvor de er i livet, så er vi klar til at hjælpe.

Vores fornemste opgave er nemlig at leve op til formålsparagraffen, der ganske enkelt lyder, at vi skal sikre ”fri og lige adgang til viden, læring og kulturel deltagelse”. Kort sagt skal vores biblioteker understøtte mennesker, der er nysgerrige og videbegærlige. Mennesker som vil lære noget nyt, som vil fordybe sig, og som i det hele taget vil tage del i alt det, der er med til at skabe en aktiv og attraktiv kommune.

Vejle med Vilje er Vejle Kommunes vision. Kultur til Kanten er visionen i vores Kultur- og oplevelsespolitik.
Bibliotekets vision er Vækst i menneskers liv. Derigennem ønsker vi at skabe stærke fællesskaber og stærke borgere.

 

Oplevelser og mødesteder

Vi tilbyder alt fra fordybelse til kulturelle oplevelser i et levende rum, hvor mennesker mødes.

 

Demokrati

At dannes som menneske og være i stand til at tage stilling og debattere med andre er grundstenen i vores fælles demokrati.

 

Kan vi hjælpe?

Biblioteket følger dig gennem hele livet. Derfor er det en af de fornemste roller for fremtidens bibliotek at understøtte livslang læring.

 

Relationer og partnerskaber

Relationer og partnerskaber er fundamentet for fremtidens bibliotek. Det åbne bibliotek samarbejder med borgerne og lytter til meninger om bibliotekets udvikling. Biblioteket tilskynder skabertrang, innovation og flerstemmige perspektiver på den verden, vi er del af.

 

Ny teknologi - for alle

Vi vil være en legeplads, hvor borgerne kan prøve kræfter med ny teknologi.

Biblioteksstrategi

Icon Description

Levende huse for levende mennesker

Biblioteket handler først og sidst om mennesker. Det handler om, at mennesker skal have muligheder for at blive klogere sammen gennem dialog eller alene i stille fordybelse. Det handler om, at mennesker mødes til anderledes oplevelser og i overraskende fællesskaber, der bevæger og giver perspektiv.

I Vejle Bibliotekerne tror vi på, at vores arbejde med kultur og viden kan gøre en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for demokratiet. Med den tro i rygsækken har vi lavet bibliotek i mere end 125 år. Denne stolte tradition vil kun fortsætte, hvis vi bliver ved med at udfordre os selv, så vi også i morgen og næste år er relevante for kommunens borgere og andre brugere af biblioteket. 

I denne strategi udpeger vi tre strategiske indsatser, som skal sikre netop dette. Strategien bliver løbende opdateret og har ingen udløbsdato.

 

Fantastiske fortællinger

I Vejle Bibliotekerne tror vi på fortællingens kraft. Vi tror på, at de gode historier kan gøre hverdagen til noget særligt, samtidig med at de giver os unikke muligheder for at lære om os selv, vores medmennesker og vores omverden. Vi vil spille på alle tangenter for at sikre, at fortællingerne lever her i kommunen. Ikke mindst vil vi arbejde for, at de lever imellem mennesker og på tværs af de medietyper, man kan finde i vores samling. Og vi vil finde nye veje til, hvordan den gode historie kan bruges aktivt til gavn for den enkelte og for fællesskaberne ved at understøtte alt fra læselyst til mental sundhed og livsglæde.

 

Magiske møder

I Vejle Bibliotekerne tror vi på mødet imellem mennesker. Vi tror på, at det er vigtigt for demokratiet, at borgerne både mødes med ligesindede og på tværs af meningsøer og informationsbobler, kønsopfattelser og livserfaringer, kulturel bagage og verdenssyn. Vi vil eksperimentere med mødeformater og skabe særlige rammer for kortvarige samtaler, debatter og blivende fællesskaber. Det handler om at gå nye veje for fællesskabet og bygge bro imellem mennesker.

 

Smarte steder

Vejle Bibliotekerne tilbyder unikke, offentlige rum i dynamiske huse, der emmer af liv. Vi har fem huse og en bus, hvor formidlingen af samlingen understøttes af den nyeste, smarte teknologi og løbende tilpasses borgernes ønsker og behov. Samtidig rækker vi ud og er et aktiv i lokalområderne, ligesom vi sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv sætter et lokalt præg på livet i hvert af husene.

Centralbibliotek

Icon Description

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for bibliotekerne i det sydlige Jylland samt Middelfart Bibliotek.

Vejle Bibliotekerne er et af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud også virker som centralbibliotek. Funktionen reguleres via 4-årige kontrakter med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om centralbiblioteksopgaven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for følgende biblioteker:

For yderligere information om centralbiblioteksfunktionen kontakt:
Bibliotekschef Mette Strømgaard Dalby, mesda@vejlebib.dk, tlf. 21 29 96 01

Læs nyheder, find kurser, temadage m.m. fra centralbibliotekerne på centralbibliotek.dk

 

Rammeaftale

Rammeaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen på den ene side og folkebibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg kommune på den anden side fastlægger mål for den samlede centralbiblioteksvirksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. 

Læs mere om rammeaftalen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 

Materialeoverbygning

Centralbibliotekernes opgave er at sikre, at der er lige adgang til materialer uanset borgerens postnummer. Denne opgave løser de seks centralbiblioteker i fællesskab ved at sætte fokus på optimering, formidling og tilgængelighed med det formål at sikre en synlig og relevant materialeoverbygning. 

Læs mere på centralbibliotek.dk

 

Temaspor

Centralbibliotekernes opgave er at sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen. I første periode af rammeaftalens løbetid arbejder centralbibliotekerne med følgende tre temaspor:

Borgeren i den digitale transformation

Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Kultur for alle

Aktuelle projekter

Icon Description

Her kan du få et overblik over de projekter, som Vejle Bibliotekerne er en del af i 2024.

 

Temasamarbejde

Vejle Bibliotekerne er sammen med de fleste af landets biblioteker med i løbende temasamarbejder, oftest med Danmarks Radio som samarbejdspartner.
Måske genkender du nogle af disse temaer: Videnskabens år, Min sang eller Historien om Danmark.

Læs mere om Historien om Danmark på dr.dk.


I 2023 var temaet Danskere i verden.

Læs mere om Danskere i verden på dr.dk.

Kontaktpersoner: Mia Feldfos og Betina Werling Nielsen

 

Det digitale børnebibliotek

Med Det Digitale Folkebibliotek i spidsen er Vejle Bibliotekerne med i et projekt, der arbejder mod at skabe bibliotekernes fælles digitale bibliotek til børn.
Læs mere om projektet på detdigitalefolkebibliotek.dk.

Kontaktperson: Michael Skjærris

 

Det starter med børnene

I spidsen for projektet står Aalborg Bibliotekerne, mens Vejle Bibliotekerne er et af 43 biblioteker landet over, der er med.
Projektet skal revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn.

Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten.
På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Kontaktperson: Marlene Lønholdt

 

Digitalt salg af kassationsmarkerede materialer

Køb bibliotekernes kassationsmarkerede materialer online, fx på hjemmesiden. Konceptidéen er, at de materialer bibliotekerne løbende kasserer kan søges frem, lånes eller som noget nyt også købes i en periode inden endelig kassation. På samme måde som når man i dag fremsøger, reserverer og afhenter bibliotekets materialer.
Der er tale om projektmodning, der skal udfolde konceptidéen til eventuel senere konkret udvikling.


Projektejer: Vejle Bibliotekerne. Projektperiode: 1/1 - 30/6 2024. 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen via Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2023.

Kontaktperson: Kalle Nielsen

 

Liv i landsbyen (projektperiode 2024-25)

Projektets formål er at understøtte lokal sammenhængskraft i landsbyer ved at gøre biblioteket relevant for borgere med lang afstand til et fysisk bibliotek. Gennem prøvehandlinger, der udvikles i deltagerkommunerne og deles på tværs, er målet at blive klogere på tendenser, behov og effektfulde tiltag i små samfund. Undervejs vægtes metoder og samarbejde med borgere, foreningsliv og andre aktører, som kan medvirke til at styrke deltagelseskulturen.


Vejle Bibliotekerne indgår i projektet sammen bibliotekerne i Brønderslev, Helsingør, Hillerød og Slagelse.

Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen